Парламентът избра за председател на КФН Карина Караиванова – възпитаник на Стопанския факултет

03.08.2016

KarinaKaraivanova

На 27 юли 2016 г. Народното събрание избра Карина Караиванова за председател на Комисията за финансов надзор (КФН).

Карина Караиванова е родена на 12 юли 1975 г. Завършила е икономика в СУ „Св. Климент Охридски“. Магистър е по финанси и банково дело, СУ “Св. Климент Охридски”. Получила е допълнителна квалификация в различни образователни институции в Ирландия, Холандия, Япония и България. От февруари 2003 г. е в дирекция „Национален фонд” на Министерството на финансите като последователно заема позициите експерт, началник на отдел и директор. От началото на 2011 е директор на дирекция „Национален фонд”. В периода декември 2012 – февруари 2013 г. е заместник-министър. Карина Караиванова е работила като счетоводител по “Проект за развитие на районите с минна и стоманодобивна промишленост” на програма ФАР към Министерство на труда и социалната политика и финансов аналитик в “Напредък Холдинг” АД. В периода август 2003 г. – август 2010 г. заема длъжността началник на отдел в дирекция „Национален фонд” в МФ и подпомага изпълнението на функциите на дирекцията като Компетентен орган по програма САПАРД и подпомага изпълнението функциите на дирекцията на Сертифициращ орган за Оперативните програми, съфинансирани от Европейски фонд за регионално развитие, с изключение на тези, съфинансирани и от Кохезионния фонд. Координира и участва в подготовката на дирекция „Национален фонд” за управление на Структурните и Кохезионния фондове на ЕС, координира процеса на подготовка за преминаване към Разширена децентрализация по програмите ФАР и ИСПА и координира изпълнението функциите на дирекцията като компетентен орган по програма САПАРД.