Програма „Заедно напред“: Възможност за кандидатстване за стипендия и/или менторство

03.11.2022

Програма „Заедно напред“, в партньорство със Сдружението на завършилите Стопанския факултет към Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, предлага на бакалаври записани в редовна форма на обучение държавна поръчка възможност да кандидатстват за стипендия и/или менторство.

Intake_Impact_Scholarships

Програмата предлага на успешните кандидати:

 • заплащане на едногодишна университетска такса за обучение в Стопански факултет за учебната 2022/2023 учебна година;
 • менторство за бъдещо професионално и личностно развитие, подкрепено от дарител.
 • Важно: Кандидатите могат да избират между финансова подкрепа, менторство или комбиниран вариант. При избор на вариант, включващ финансова подкрепа, то е необходимо да бъдат предоставени документи, удостоверяващи доход.

Изискванията към кандидатите:

 • да са записани в редовна форма на обучение в бакалавърска програма 1-ви до 4-ти курс на Стопански факултет на Софийски университет през 2022/2023 учебна година;
 • да имат успех не по-нисък от много добър 5,00 от предходната академична година;
 • да са положили успешно всички изпити;
 • За първокурсници: Да имат минимален успех от дипломата за завършено средно образование „Много добър (5,50)” и минимален успех от ДЗИ „Много добър (5)“.

С предимство се ползват кандидати:

 • участващи в доброволчески програми;
 • занимаващи се с извънучебни академични дейности (напр. лингвистика, дебати, реторика);
 • с отличия от национални и международни олимпиади/състезания;
 • с трайни увреждания;
 • с родител/и с трайни увреждания;
 • с починал един или двама родители;
 • със среден месечен брутен доход на член от семейството не по-висок от 1065лв. (150% от минималната работна заплата)*
 • които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция.

Необходими документи за кандидатстване:

Задължителни:

По избор, но носещи бонус при подбора:

 • видео – визитка с дължина 30-60 сек в свободна форма (бъдете креативни!)

Срок и начин на кандидатстване:

 • Документите подавайте на alumni.club@feb.uni-sofia.bg до 27 Ноември 2022г.;
 • Нека всички налични документи бъдат комбинирани в един .pdf файл, с изключение на видеото;
 • За тема моля посочете Програма „Заедно напред“, както и варианта, за който кандидатствате. Например, „Програма “Заедно напред” + менторство/финансова подкрепа/менторство и финансова подкрепа”

Успешните кандидати ще бъдат поканени на събеседване до 30 ноември 2022 г.

*За изчисляване на доход на член от семейството, студентът трябва да събере всички брутни доходи на членовете на семейството за последните 6 мeсeца, след което да раздели сбора на 6 (месеца), а получената сума да раздели на броя членове на семейството.