Сдружението на завършилите Стопански факултет на СУ (Алумни клуб) обявява стипендия за новозаписани бакалаври-първокурсници през учебната 2021-2022 г.

14.06.2021

Избраният стипендиант ще получи еднократна стипендия в размер на 1 500 лв., която цели да мотивира и подпомогне кандидата. Изплащането на стипендията ще се извърши на два транша – 1000 лв. след класиране на победителя и записването му като редовен студент на Стопанския факултет, и останалите 500 лв. след края на първи семестър и постигнат среден успех над 5.00.

Изискванията към кандидатите:

 • Минимален среден успех от дипломата за завършено средно образование-Много добър (5,00)
 • Минимален резултат от матурата по БЕЛ-Много добър (5,00)
 • Да са се включили в кандидат-студентската кампания и да са посочили на първо място специалност в Стопански факултет

Необходими документи за кандидатстване:

С предимство се ползват кандидати:

 • занимаващи се с извънучебни академични дейности (напр. лингвистика, дебати, реторика) и участници в доброволчески програми
 • с отличия от национални и международни олимпиади/състезания
 • с трайни увреждания
 • с родител/и с трайни увреждания
 • с починал един или двама родители
 • в ситуация на финансова нужда
 • които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция

Начин на кандидатстване:

 • За тема се посочва „Стипендия на Алумни клуб за първокурсници“
 • Документите да бъдат в .pdf формат (с изключение на видео визитката).

Срокове за кандидатстване:

 • 28 юни 2021г.

Стипендиантът ще бъде обявен до 6 юли. Условието да получи стипендията е да се запише в Стопански факултет. Алумни клуб запазва правото си да кани участниците за допълнително събеседване в процеса на подбор.