Стипендиантска програма „Заедно напред“ на FEBA Alumni Club с подкрепата на възпитаници на Стопански факултет

16.06.2021

Сдружение на завършилите Стопанския факултет към Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, с подкрепата на завършили факултета колеги, предлага на бакалаври записани в редовна форма на обучение държавна поръчка възможност да кандидатстват за стипендиантска програма “Заедно напред”.

Програмата предлага на успешните кандидати:

 • заплащане на едногодишна университетска такса за обучение в Стопански факултет за учебната 2021-2022 учебна година;
 • менторство за бъдещо професионално и личностно развитие, подкрепено от дарител.

Изискванията към кандидатите:

 • да са записани в редовна форма на обучение в бакалавърска програма 1-ви до 3-ти курс на Стопански факултет на Софийски Университет през 2020/2021 учебна година;
 • да имат успех не по-нисък от много добър 5.00 от настоящата академична година;
 • да са положили успешно всички изпити.

С предимство се ползват кандидати:

 • участващи в доброволчески програми;
 • занимаващи се с извънучебни академични дейности (напр. лингвистика, дебати, реторика);
 • с отличия от национални и международни олимпиади/състезания;
 • с трайни увреждания;
 • с родител/и с трайни увреждания;
 • с починал един или двама родители;
 • със среден месечен брутен доход на член от семейството не по-висок от 975лв. (150% от минималната работна заплата)*
 • които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция.

Необходими документи за кандидатстване:

Срок и начин на кандидатстване:

 • Документите подавайте на alumni.club@feb.uni-sofia.bg до 31 юли 2021г.;
 • Нека всички налични документи бъдат комбинирани в един .pdf файл, с изключение на видеото;
 • За тема моля посочете Стипендия „Заедно напред“.

Успешните кандидати ще бъдат поканени на събеседване до 31 август 2021г.

*За изчисляване на доход на член от семейството, студентът трябва да събере всички брутни доходи на членовете на семейството за последните 6 мeсeца, след което да раздели сбора на 6 (месеца), а получената сума да раздели на броя членове на семейството.