Сдружението на завършилите Стопански факултет обявява стипендия за новозаписани бакалаври-първокурсници през учебната 2022-2023 г.

17.05.2022

За втора година FEBA Alumni Club ще подкрепи новозаписан бакалавър в Стопански факултет, осигурявайки му силен старт във висшето образование.

Избраният стипендиант ще получи еднократна стипендия в размер на 1500 лв., която цели да мотивира и подпомогне кандидата. Изплащането на стипендията ще се извърши на два транша – 1000 лв. след класиране на победителя и записването му като редовен студент на Стопанския факултет, и останалите 500 лв. след края на първи семестър с успешно положени изпити и постигнат среден успех над 5,00.

3BGEN

Изискванията към кандидатите:

 • Минимален среден успех от дипломата за завършено средно образование-Много добър (5,00);
 • Минимален резултат от матурата по БЕЛ-Много добър (5,00);
 • Да са се включили в кандидат-студентската кампания и да са посочили на първо място специалност в Стопанския факултет.

Необходими документи за кандидатстване:

С предимство се ползват кандидати:

 • занимаващи се с извънучебни академични дейности (напр. лингвистика, дебати, реторика) и участници в доброволчески програми;
 • с отличия от национални и международни олимпиади/състезания;
 • с трайни увреждания;
 • с родител/и с трайни увреждания;
 • с починал един или двама родители;
 • в ситуация на финансова нужда;
 • които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция.

Начин на кандидатстване:

 • Пакетът с документи се изпраща до alumni.club@feb.uni-sofia.bg
 • За тема се посочва „Стипендия на Алумни клуб за първокурсници 2022-2023“
 • Документите да бъдат събрани в един файл в .pdf формат (с изключение на видео визитката).

Срокове за кандидатстване:

 • 1 юли 2022 г.

Стипендиантът ще бъде обявен до 5 юли. Условието да получи стипендията е да се запише в Стопанския факултет. Алумни клуб запазва правото си да кани участниците за допълнително събеседване в процеса на подбор.