FEBA Alumni Club обявява конкурс за есе на тема „Икономически кризи и икономическо управление“

04.04.2022

По повод 120-годишнината на катедра „Икономика“ FEBA Alumni Club обявява конкурс за есе на тема „Икономически кризи и икономическо управление“!

ezgif.com-gif-maker

Изисквания към есетата и указания:

  • изберете един епизод от съвременното икономическо развитие на България, който може да се определи като кризисен, и анализирайте протеклите икономически и социални процеси;
  • изследвайте какви икономически и социални политики са се провеждали за предотвратяване и противодействие и каква е тяхната ефективност;
  • коментирайте позитивите и негативите от възприетия подход за икономическо и социално управление и доколко той би бил приложим и при други условия;
  • максимален обем на есето – 20 страници (Times New Roman 12 ppt, междуредие 1,5, полета-2,5 см).

Кой може да участва?

Поканени за участие са всички студенти от първи до последен курс редовно обучение в бакалавърските програми на Стопански факултет, чийто успех от последния семестър е поне „Много добър (4,50)“ и нямат невзети изпити.

Към есето е необходимо да бъдат приложени:

Как да бъдат предавани разработките?

Всички документи следва да бъдат изпратени на имейл адреса на Сдружение на завършилите Стопанския факултет към СУ (alumni.club@feb.uni-sofia.bg) в срок до 31 август 2022 г. като писмото бъде с предмет „Конкурс 120-г. катедра „Икономика“ + имена на кандидата“.

Всички есета трябва да се представят в Word формат и ще подлежат на проверка за плагиатство чрез StrikePlagiarism.

Разработки, които не отговарят на някой от горепосочените критерии или са изпратени след крайния срок, няма да бъдат разглеждани.

Допълнителна информация:

В конкурса ще има три призови места с парични награди, съответно:

  • Първо място: 1000 лв.
  • Второ място: 700 лв.
  • Трето място: 500 лв.

Разработките ще бъдат оценени от жури, съставено от представители на Стопанския факултет, Българската народна банка, Съюза на икономистите в България, Българската стопанска камара, Сдружение на завършилите Стопанския факултет към СУ (FEBA Alumni Club), както и бизнес партньори на Стопанския факултет.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени през октомври 2022 г. на тържествена церемония за награждаване на победителите.