FEBA Alumni Club обявява конкурс за месечни стипендии „Равен Старт“ – краен срок 15.03.2024 г.

FEBA Alumni Club обявява конкурс за стипендии „Равен Старт“ с краен срок за подаване на документи 15.03.2024 г. Стипендиантската програма има за цел да осигури до 15 месечни стипендии за издръжка за обучение на студенти в неравностойно положение от Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.

В изпълнение на програмата, за летния семестър на учебната 2023/2024 г., FEBA Alumni Club ще изплати на всеки един от избраните чрез конкурса стипендианти месечна стипендия от 400 лв. за четири месеца и половина, или общо 1800 лв. за целия семестър.

Стипендии могат да бъдат предоставяни на студенти-български граждани или граждани на държава-членка на Европейския съюз, приети в редовна форма на обучение в Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ след средно образование. 

Стипендията се отпуска поотделно за всеки учебен семестър.

Изборът на студенти се прави между кандидати, отговарящи на следните условия:

1. Задължителни критерии:

1.1.Възраст до 26 навършени години, към момента на подаване на документите (Удостоверява се с представяне на копие от документ за самоличност);

1.2. Среден успех от предходния семестър (сбора на оценките от всички положени изпити, разделен на броя на изпитите) не по-нисък от 5.00 (Удостоверява се с Уверение от отдел „Студенти“ на Стопанския факултет).

1.3. За студенти в зимен семестър на първи курс ОКС „бакалавър“, критерият по т. 1.2. не се прилага, т.е. няма изискване за минимален успех.

2. Допълнителни критерии „социална потребност“

Тези критерии ще се считат за изпълнени в следните хипотези:

2.1. Студентът е лице без родители или с един родител (Удостоверява се с акт за раждане на студента и/или с представяне на смъртен акт (при починал/и родител/и);

2.2. Студентът е от семейство в затруднено материално положение. За такива се приемат семейства, за които месечният доход на член от семейството е не по-голям от една минимална работна заплата. Преценката се прави на база период от 6 месеца, преди датата на подаване на документите за кандидатстване за стипендия (Удостоверява се с декларация по образец).

За целите на стипендиантската програма „членове на семейството“ са съпругът, съпругата, децата до 18-годишна възраст, а ако продължават образованието си – до 26-годишна възраст, а ако са недееспособни или трайно неработоспособни – независимо от възрастта. Встъпилите в брак студенти формират собствено семейство.

Кандидатите се класират по допълнителни критерии, в следната последователност:

  • Студенти без родители или с един родител;
  • Студенти от семейства със затруднено материално положение;

3. Допълнителен критерий „социална ангажираност“

Този критерий ще се счита за изпълнен за студенти, участващи в социални/общественозначими проекти/каузи, както и за студенти с активно участие в живота и дейността на СУ “Св. Климент Охридски”, Стопанския факултет, FEBA Alumni Club или Кариерния център на Стопанския факултет. (Удостоверява се с удостоверение, потвърждение, служебна бележка или друг документ, изходящ от съответната организация).

Критерият „социална ангажираност“ се прилага само при наличие на повече кандидати спрямо планирания брой стипендии за съответния семестър.

4. Подаване на документи

Кандидатите за стипендия, подават документи по електронен път на адрес b.ivanova@feb.uni-sofia.bg, с копие до alumni.club@feb.uni-sofia.bg, или на място в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, каб. 100, инспектор Бистра Иванова, всеки работен ден през периода за кандидатстване, от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:00 ч.

  1. Заявление за получаване на стипендия – свободен текст с посочване на трите имена, телефон и имейл за контакти;
  • Копие от валиден документ за самоличност;
  • Копие от студентска книжка, удостоверяваща, че кандидатът е студент в редовна форма на обучение в Стопански факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“, след средно образование;
  • Уверение от отдел Студенти на Стопански факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, за среден успех от последния завършен семестър, спрямо момента на подаване на документи;
  • Удостоверение, потвърждение, служебна бележка или друг документ, изходящ от съответната организация, съответно от СУ „Св. Климент Охридски“, удостоверяващ социалната ангажираност на студента.

Документите за летния семестър на академичната 2023/2024 г. се подават до 15.03.2024 г.

Забележка: Допуска се кандидатстване в стипендиантски програми „Високи академични постижения“ и „Равен старт“ на FEBA Alumni Club, но едновременното участие в двете програми не е позволено. Студентите, одобрени за стипендиантска програма „Високи академични постижения“ и за стипендии по програма „Равен старт“ на FEBA Alumni Club, избират в коя стипендиантска програма да участват в 14-дневен срок от оповестяването на избора им във втората (по хронологичен ред) програма.

Пълна информация за условията за кандидатстване и отпускане на стипендии „Равен старт“ ще намерите в прикачения файл.

Следете официалния сайт на FEBA Alumni Club, www.febalumni.org, за резултатите от конкурсите и за новите дейности и събития, свързани с 20-годишнината на Сдружението на завършилите Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

FEBA Alumni Club Ви пожелава успех с кандидатстването!